Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Zobrazit hlavní menu

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend (dále jen „ODSA MěÚ Valašské Meziříčí“) jako příslušný správní orgán dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“) na základě žádosti ze dne 21. 02. 2024, kterou podala společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČO: 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín (dále také „žadatel“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství (dále jen „DI PČR Vsetín“),

opatřením obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb.,

s t a n o v í
přechodnou úpravu provozu

na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí, při provádění oprav poruch a havárií na vodovodních řadech, kanalizačních řadech a sběračích, umístěných v komunikaci nebo v jejím ochranném pásmu, (mimo akce podléhající řádnému stavebnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)),

v termínu: 26. 02. 2024 – 31. 12. 2024,

Vyvěšeno: 21.02.2024 Sejmuto: 08.03.2024

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
oop-stanoveni-pup-vodovody-a-kanalizace-vsetin-as-siliiaiiitrorp-vm-210224.pdf PDF421.06 kB
Autor: Stavinohová Jana

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion