Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Veřejné vyhlášky

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

VV - hromadný předpisný seznam čj. 610297/24/3300-11420-705412[PDF, 79.6 kB]

Ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin úterý od 8:00 do 15:30 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin pátek od 8:00 do 14:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 610297/24/3300-11420-705412, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

15.04.2024 15.05.2024 Stavinohová Jana

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích[PDF, 421.06 kB]

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend (dále jen „ODSA MěÚ Valašské Meziříčí“) jako příslušný správní orgán dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“) na základě žádosti ze dne 21. 02. 2024, kterou podala společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČO: 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín (dále také „žadatel“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství (dále jen „DI PČR Vsetín“), opatřením obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb., s t a n o v ípřechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí, při provádění oprav poruch a havárií na vodovodních řadech, kanalizačních řadech a sběračích, umístěných v komunikaci nebo v jejím ochranném pásmu, (mimo akce podléhající řádnému stavebnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)), v termínu: 26. 02. 2024 – 31. 12. 2024,

21.02.2024 08.03.2024 Stavinohová Jana

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 2024

Přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí v případě havárií, oprav a údržby komunikací (mimo akce podléhající řádnému stavebnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)), živelných pohrom a jiných mimořádných událostí, v termínu: 08. 01. 2024 – 31. 12. 2024.

03.01.2024 31.01.2024 Stavinohová Jana

VV - Rozhodnutí - OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ[PDF, 454.61 kB]

VV - Rozhodnutí - OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ - Silnice III/05724:Mikulůvka, propustek v km 1,05

21.11.2023 07.12.2023 Stavinohová Jana

VV - Rozhodnutí - společné povolení - "Silnice III/05724:Mikulůvka, propustek v km 1,051"

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ stavební záměr na stavbu : "Silnice III/05724:Mikulůvka, propustek v km 1,051"

16.11.2023 04.12.2023 Stavinohová Jana

VV - Oznámení - ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Silnice III/05724:Mikulůvka, propustek v km 1,051

18.10.2023 03.11.2023 Stavinohová Jana

VV - Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka

Rozhodnutí - PSP - "Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka"

30.08.2023 15.09.2023 Stavinohová Jana

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přechodná úprava provozu na silnici III/05724 v termínu: 01. 09. 2023 – 31. 10. 2023 (úplná uzavírka)01. 11. 2023 – 30. 11. 2023 (částečná uzavírka)

24.08.2023 11.09.2023 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška č. j. 744754/23/3300-11530-705412

ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023   je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodinúterý od 8:00 do 15:30 hodinstředa od 8:00 do 17:00 hodinčtvrtek od 8:00 do 15:30 hodinpátek od 8:00 do 14:00 hodin   zpřístupněn k nahlédnutí   hromadný předpisný seznam čj. 729597/23/3300-11530-705412, hromadný předpisný seznam čj. 729598/23/3300-11530-705412, hromadný předpisný seznam čj. 729599/23/3300-11530-705412

25.04.2023 25.05.2023 Stavinohová Jana

VV - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023[PDF, 79.82 kB]

Ode dne 13.04.2023 do dne 15.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 663835/23/3300-11530-705412

13.04.2023 15.05.2023 Stavinohová Jana

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích[PDF, 421.08 kB]

Přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v termínu: 13. 02. 2023 – 31. 12. 2023

09.02.2023 27.02.2023 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška - OOP - MZE-59640/2022-16212

Opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 

04.11.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přechodná úpravu provozu na silnicích III/05725 a III/05724, místních komunikacích a veřejně přístupné účelové komunikaci, k.ú. Mikulůvka, v úsecích dle příloh č. 1 - 4, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu zvláštního užívání a částečné uzavírky silnice III/05724, v souvislosti se stavební činností v rámci akce „Obnova povrchu silnice III/05724: Mikulůvka“, v termínu: 30. 08. 2022 – 30. 09. 2022

24.08.2022 09.09.2022 Stavinohová Jana

Dražební vyhláška[PDF, 623.06 kB]

Změna termínu dražby - dražební vyhláška č.j. 081 EX 33308/12-393

14.07.2022 08.08.2022 Stavinohová Jana

VV - doručení návrhu ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2018-2022[PDF, 279.4 kB]

Doručení návrhu ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2018-2022

07.07.2022 08.08.2022 Stavinohová Jana

VV - OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚP MIKULŮVKA 2017 - 2022 [PDF, 509.48 kB]

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MIKULŮVKA V UPLYNULÉM OBDOBÍ 2017 - 2022

30.05.2022 30.06.2022 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí pro rok 2022

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí pro rok 2022

26.04.2022 26.05.2022 Stavinohová Jana

ODSA-OOP stanovení MÚP VACULA silniční s.r.o.,Úprava TDZ v obci Mikulůvka

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Mikulůvka

14.03.2022 30.03.2022 Stavinohová Jana

VV - doručení aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje[PDF, 181.25 kB]

Veřejná vyhláška - doručení aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4

07.03.2022 23.03.2022 Stavinohová Jana

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [PDF, 169.75 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

11.02.2022 28.02.2022 Stavinohová Jana

VV - Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje

28.01.2022 14.02.2022 Stavinohová Jana

VV - OOP - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Mikulůvka

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Mikulůvka

24.01.2022 24.02.2022 Stavinohová Jana

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

10.01.2022 26.01.2022 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí[PDF, 79.69 kB]

Hromadný předpisný seznam čj. 725116/21/3300-11460-708147

23.04.2021 26.05.2021 Stavinohová Jana

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [PDF, 171.97 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí.

16.02.2021 04.03.2021 Stavinohová Jana

Celkem nalezeno 38 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion