Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2024 do 31.12.2024

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích[PDF, 421.06 kB] Zobrazit detail

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend (dále jen „ODSA MěÚ Valašské Meziříčí“) jako příslušný správní orgán dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“) na základě žádosti ze dne 21. 02. 2024, kterou podala společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČO: 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín (dále také „žadatel“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství (dále jen „DI PČR Vsetín“), opatřením obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb., s t a n o v ípřechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí, při provádění oprav poruch a havárií na vodovodních řadech, kanalizačních řadech a sběračích, umístěných v komunikaci nebo v jejím ochranném pásmu, (mimo akce podléhající řádnému stavebnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)), v termínu: 26. 02. 2024 – 31. 12. 2024,

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
21.02.2024 08.03.2024 Stavinohová Jana

STAVBA „PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU V OBCI MIKULŮVKA“

Vážení spoluobčané, informujeme Vás, že ve věci stavby „Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka“ v délce cca 4 km byla naše žádost v loňském roce včas (jako první) zaregistrována u Státního fondu životního prostředí ČR Praha. Situaci nepřetržitě sledujeme právě u zmíněného poskytovatele dotace SFŽP ČR Praha. V současné době probíhá projektovými manažery (hodnotícími manažery) zpracování všech žádostí. Následně bude provedeno vyhodnocení a přidělení dotací. Termín pro finální vyhodnocení žádostí byl SFŽP předběžně stanoven na polovinu března 2024. Obec Mikulůvka má administrativně a věcně žádost o dotaci v pořádku. Bez dotace ze SFŽP se neobejdeme.  předpokládané celkové náklady na stavbu 36 000 000 Kč předpokládaná výše dotace ze  SFŽP ve výši 25 000 000 Kč předpokládaná výše dotace Zlínským kraj 3 600 000 Kč spoluúčast obce 7 400 000 Kč

Zařazeno do složky: Ostatní
15.01.2024 29.02.2024 Stavinohová Jana

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ DLE ZÁKONA Č. 250/2000 SB. v roce 2024 Střední Vsetínsko[PDF, 191.73 kB] Zobrazit detail

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ DLE ZÁKONA Č. 250/2000 SB.Sdružení obcí mikroregionu Střední Vsetínsko (mikroregion) na základě § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění oznamuje zveřejnění následujících schválených dokumentů: - Rozpočet mikroregionu na rok 2024- Rozpočtové opatření za rok 2024- Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027- Závěrečný účet mikroregionu 2022 (2023) Uvedené dokumenty jsou v úplném znění v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách mikroregionu www.mikroregionsv.cz Do listinné podoby uvedených dokumentů je možno nahlédnout v kanceláři účetního mikroregionu: Kateřinice 242, 756 21 Kateřinice, v úřední hodiny obecního úřadu Kateřinice.

04.01.2024 05.01.2025 Stavinohová Jana

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 2024

Přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí v případě havárií, oprav a údržby komunikací (mimo akce podléhající řádnému stavebnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)), živelných pohrom a jiných mimořádných událostí, v termínu: 08. 01. 2024 – 31. 12. 2024.

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
03.01.2024 31.01.2024 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona 250/2000 Sb. SOMV[PDF, 48.51 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.      Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) na základě § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění, oznamuje zveřejňování schválených dokumentů:   Rozpočet SOMV na rok Rozpočtová opatření SOMV v roce Střednědobý výhled rozpočtu SOMV 2025 - Závěrečný účet SOMV za rok 2022 a za rok     Již schválené dokumenty jsou a následně schválené dokumenty budou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách SOMV - www.mikroregion-vsetinsko.cz. Do listinné podoby uvedených dokumentů je možno nahlédnout v kanceláři SOMV, Jasenická 1106, Vsetín.  

03.01.2024 13.01.2025 Stavinohová Jana

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství[PDF, 127.16 kB] Zobrazit detail

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zařazeno do složky: Ostatní
15.12.2023 02.01.2024 Stavinohová Jana

Cenové oznámení na rok 2024[PDF, 143 kB] Zobrazit detail

Obec Mikulůvka oznamuje cenu stočného s účinností od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024:   Cena v Kč / m3 Bez DPH Včetně DPH (12 %) Stočné 71,42,- 80,-

Zařazeno do složky: Ostatní
13.12.2023 31.12.2024 Stavinohová Jana

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE MIKULŮVKA NA ROK 2024[PDF, 195.35 kB] Zobrazit detail

Rozpočet obce Mikulůvka na rok 2024, který byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 7.12.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
08.12.2023 31.12.2024 Stavinohová Jana

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2025 - 2028 obce Mikulůvka[PDF, 117.79 kB] Zobrazit detail

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2025 - 2028 obce Mikulůvka, který byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 7.12.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
08.12.2023 31.12.2028 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mikulůvka pro rok 2025 a 2026[PDF, 220.52 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2025 a 2026, schválen na zasedání zastupitelstva dne 7. 12. 2023

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
08.12.2023 31.12.2026 Stavinohová Jana

Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2024[PDF, 215.1 kB] Zobrazit detail

Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2023, schválen na zasedání zastupitelstva dne 7. 12. 2023

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
08.12.2023 31.12.2024 Stavinohová Jana

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky[dokument MS Excel, 1.09 MB] Zobrazit detail

Aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky, Přehled NIV aktualizovaný k 1. 8. 2023

Zařazeno do složky: Ostatní
30.08.2023 01.01.2024 Stavinohová Jana

Závěrečný účet DSO MVM-K za rok 2022[PDF, 3.8 MB] Zobrazit detail

Závěrečný účet DSO MVM-K za rok 2022

20.06.2023 30.06.2024 Stavinohová Jana

Závěrečný účet obce Mikulůvka za rok 2022

Závěrečný účet obce Mikulůvka za rok 2022, který byl schválen zastupitelstvem obce Mikulůvka dne 25.5.2023 pod číslem usnesení 6/6   Přílohy k Závěrečnému účtu - Zpráva č.180-2022-EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mikulůvka, IČO: 003041017 za rok 2022 - Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mikulůvka za rok 2022 - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha - FIN 2-12M

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
26.05.2023 30.06.2024 Stavinohová Jana

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky - stav k 1. únoru 2023

Zařazeno do složky: Ostatní
27.02.2023 01.01.2024 Stavinohová Jana

OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru nemovitostí[PDF, 146.92 kB] Zobrazit detail

Obec Mikulůvka podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), o z n a m u j e na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-2/2023-836, že v katastrálním území Mikulůvka obce Mikulůvka bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 31.3.2023 přibližně do 1.10.2026.

Zařazeno do složky: Ostatní
02.02.2023 02.10.2026 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2023 - SOMV[PDF, 76.94 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2023 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)

03.01.2023 11.01.2024 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu DSO MVM-K na období 2023-2027[PDF, 293.55 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu DSO MVM-K na období 2023-2027

23.12.2022 31.12.2027 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mikulůvka pro rok 2024 a 2025[PDF, 573.66 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2024 a 2025, schválen na zasedání zastupitelstva dne 9. 12. 2022, pod č. usnesení 3/5.

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
12.12.2022 31.12.2025 Stavinohová Jana

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu VMK na roky 2022 - 2024[PDF, 2.57 MB] Zobrazit detail

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022 - 2024

21.12.2021 31.12.2024 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2023 a 2024[PDF, 190.74 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2023 a 2024

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
17.12.2021 31.12.2024 Stavinohová Jana

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2022 - 2025 obce Mikulůvka[PDF, 90.46 kB] Zobrazit detail

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2022 - 2025 obce Mikulůvka

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
17.12.2021 31.12.2025 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu DSO mikroregion VM-K na roky 2020-2024[PDF, 220.86 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu DSO mikroregion VM-K na roky 2020-2024

13.12.2019 31.12.2024 Stavinohová Jana

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion